این سایت امکان آپلود تعداد نامحدودی فایل با ماندگاری دائمی را به کاربران محترم به صورت کاملا رایگان میدهد.

● راهنما

پسوندهای مجاز برای کاربران :
عکس ها
گروه : عکس ها

پسوند : tiff حجم : 2 GB
پسوند : tga حجم : 2 GB
پسوند : gif حجم : 2 GB
پسوند : bmp حجم : 2 GB
پسوند : tif حجم : 2 GB
پسوند : jpeg حجم : 2 GB
پسوند : png حجم : 2 GB
پسوند : jpg حجم : 2 GB
فایل های ZIP
گروه : فایل های ZIP

پسوند : torrent حجم : 2 GB
پسوند : tgz حجم : 2 GB
پسوند : bz2 حجم : 2 GB
پسوند : ace حجم : 2 GB
پسوند : 7z حجم : 2 GB
پسوند : rar حجم : 2 GB
پسوند : gtar حجم : 2 GB
پسوند : gz حجم : 2 GB
پسوند : zip حجم : 2 GB
پسوند : tar حجم : 2 GB
فایل های TXT
گروه : فایل های TXT

پسوند : log حجم : 2 GB
پسوند : xml حجم : 2 GB
پسوند : csv حجم : 2 GB
پسوند : js حجم : 2 GB
پسوند : c حجم : 2 GB
پسوند : diz حجم : 2 GB
پسوند : cpp حجم : 2 GB
پسوند : hpp حجم : 2 GB
اسناد
گروه : اسناد

پسوند : ppt حجم : 2 GB
پسوند : pptx حجم : 2 GB
پسوند : ps حجم : 2 GB
پسوند : pptm حجم : 2 GB
پسوند : ai حجم : 2 GB
پسوند : ods حجم : 2 GB
پسوند : rtf حجم : 2 GB
پسوند : odt حجم : 2 GB
پسوند : odp حجم : 2 GB
پسوند : odg حجم : 2 GB
پسوند : dotx حجم : 2 GB
پسوند : xlsb حجم : 2 GB
پسوند : pdf حجم : 2 GB
پسوند : xlsx حجم : 2 GB
پسوند : xls حجم : 2 GB
پسوند : doc حجم : 2 GB
پسوند : xlsm حجم : 2 GB
پسوند : docx حجم : 2 GB
پسوند : dotm حجم : 2 GB
پسوند : dot حجم : 2 GB
پسوند : docm حجم : 2 GB
فایل های RealMedia
گروه : فایل های RealMedia

پسوند : ram حجم : 2 GB
پسوند : rm حجم : 2 GB
فایل های WindowsMedia
گروه : فایل های WindowsMedia

پسوند : wma حجم : 2 GB
پسوند : wmv حجم : 2 GB
Flash فایل های
گروه : Flash فایل های

پسوند : fla حجم : 2 GB
پسوند : flv حجم : 2 GB
پسوند : swf حجم : 2 GB
فایل های QuickTime
گروه : فایل های QuickTime

پسوند : 3g2 حجم : 2 GB
پسوند : avi حجم : 2 GB
پسوند : 3gp حجم : 2 GB
پسوند : qt حجم : 2 GB
پسوند : mp4 حجم : 2 GB
پسوند : m4v حجم : 2 GB
پسوند : mov حجم : 2 GB
پسوند : m4a حجم : 2 GB
دیگر فایل ها
گروه : دیگر فایل ها

پسوند : psd حجم : 2 GB
پسوند : cdr حجم : 2 GB
پسوند : ogm حجم : 2 GB
پسوند : mpg حجم : 2 GB
پسوند : mpeg حجم : 2 GB
پسوند : mp3 حجم : 2 GB
پسوند : ogg حجم : 2 GB
 
پسوند های مجاز برای میهمانان :
عکس ها
گروه : عکس ها

پسوند : tiff حجم : 100 MB
پسوند : tga حجم : 100 MB
پسوند : gif حجم : 100 MB
پسوند : bmp حجم : 100 MB
پسوند : tif حجم : 100 MB
پسوند : jpeg حجم : 100 MB
پسوند : png حجم : 100 MB
پسوند : jpg حجم : 100 MB
فایل های ZIP
گروه : فایل های ZIP

پسوند : torrent حجم : 100 MB
پسوند : tgz حجم : 100 MB
پسوند : bz2 حجم : 100 MB
پسوند : ace حجم : 100 MB
پسوند : 7z حجم : 100 MB
پسوند : rar حجم : 100 MB
پسوند : gtar حجم : 100 MB
پسوند : gz حجم : 100 MB
پسوند : zip حجم : 2 GB
پسوند : tar حجم : 100 MB
فایل های TXT
گروه : فایل های TXT

پسوند : log حجم : 100 MB
پسوند : xml حجم : 100 MB
پسوند : csv حجم : 100 MB
پسوند : js حجم : 100 MB
پسوند : c حجم : 100 MB
پسوند : diz حجم : 100 MB
پسوند : cpp حجم : 100 MB
پسوند : hpp حجم : 100 MB
اسناد
گروه : اسناد

پسوند : ppt حجم : 100 MB
پسوند : pptx حجم : 100 MB
پسوند : ps حجم : 100 MB
پسوند : pptm حجم : 100 MB
پسوند : ai حجم : 100 MB
پسوند : ods حجم : 100 MB
پسوند : rtf حجم : 100 MB
پسوند : odt حجم : 100 MB
پسوند : odp حجم : 100 MB
پسوند : odg حجم : 100 MB
پسوند : dotx حجم : 100 MB
پسوند : xlsb حجم : 100 MB
پسوند : pdf حجم : 100 MB
پسوند : xlsx حجم : 100 MB
پسوند : xls حجم : 100 MB
پسوند : doc حجم : 100 MB
پسوند : xlsm حجم : 100 MB
پسوند : docx حجم : 100 MB
پسوند : dotm حجم : 100 MB
پسوند : dot حجم : 100 MB
پسوند : docm حجم : 100 MB
فایل های RealMedia
گروه : فایل های RealMedia

پسوند : ram حجم : 100 MB
پسوند : rm حجم : 100 MB
فایل های WindowsMedia
گروه : فایل های WindowsMedia

پسوند : wma حجم : 100 MB
پسوند : wmv حجم : 100 MB
Flash فایل های
گروه : Flash فایل های

پسوند : fla حجم : 100 MB
پسوند : flv حجم : 100 MB
پسوند : swf حجم : 100 MB
فایل های QuickTime
گروه : فایل های QuickTime

پسوند : 3g2 حجم : 100 MB
پسوند : avi حجم : 100 MB
پسوند : 3gp حجم : 100 MB
پسوند : qt حجم : 100 MB
پسوند : mp4 حجم : 100 MB
پسوند : m4v حجم : 100 MB
پسوند : mov حجم : 100 MB
پسوند : m4a حجم : 100 MB
دیگر فایل ها
گروه : دیگر فایل ها

پسوند : psd حجم : 100 MB
پسوند : cdr حجم : 100 MB
پسوند : ogm حجم : 100 MB
پسوند : mpg حجم : 100 MB
پسوند : mpeg حجم : 100 MB
پسوند : mp3 حجم : 100 MB
پسوند : ogg حجم : 100 MB
queue
Powered by Kleeja